Top

Klachten regeling

Een klacht is: een uiting van ongenoegen jegens Schoonoord Financieel Beheer of haar medewerkers, dan wel diegene die uit naam van haar diensten verricht aan derden.

Klachten die betrekking hebben op zaken, welke niet beïnvloedbaar zijn door (de medewerkers van) Schoonoord Financieel Beheer worden niet in behandeling genomen. Hieronder valt te verstaan zaken die de wet voorschrijft, overmacht e.d.

Een klacht kan direct bij Schoonoord Financieel Beheer, schriftelijk worden ingediend, met een duidelijke omschrijving wat en wie de klacht betreft.

De klacht wordt binnen 2 weken na datum aanmelding bevestigd aan de indiener, waarna deze klacht intern wordt onderzocht.

Degene die de klacht heeft ingediend ontvangt binnen 4 weken na de indiening hiervan schriftelijk antwoord, waarna zij/hij kan aangeven of de klacht naar genoegen is opgelost. Indien er geen antwoord komt, gaat Schoonoord Financieel Beheer ervan uit dat de klacht is opgelost.