Top

Mentorschap

Wat is mentorschap?

De mentor neemt beslissingen op persoonlijk vlak over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene op het moment dat betrokkene dat niet meer zelf voldoende kan door ziekte of beperking. Als er geen naaste familieleden zijn die goed kunnen opkomen voor de betrokkende kan een mentor uitkomst bieden.
Een mentor regelt dan persoonlijke zaken op gebied van zorg en treedt op namens betrokkene, zoveel mogelijk volgens de wens van de betrokkene. Een mentor wordt benoemd door de kantonrechter en legt verantwoording af over zijn handelen aan de kantonrechter.

Voor wie is mentorschap geschikt?

Herkent u uzelf of uw naaste in één of meer van de volgende omschrijvingen, dan is mentorschap de geschikte oplossing:

 • Voor meerderjarige personen die door ziekte of beperking beslissingen over zorg niet goed kunnen afwegen of moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen met betrekking tot de zorg die zij ontvangen;
 • Voor mensen die de weg moeilijk kunnen vinden naar juiste zorg of het lastig vinden om de zaken rondom de zorg die zij ontvangen of nodig hebben te regelen;
 • Voor mensen die geen partner, familieleden of anderen hebben die hierbij kan helpen.


Wat doet een mentor?

 • Het organiseren en controleren van zorg voor betrokkene waar betrokkene dit niet kan;
 • Zoveel mogelijk handelen volgens de wens van de betrokkene en alleen wanneer de betrokkene het zelf niet kan;
 • Op de hoogte zijn van de inhoud van het zorgplan en indicaties en er op toezien dat de zorg zo wordt uitgevoerd;
 • (Mee) tekenen van zorgstukken;
 • Contact onderhouden met zorgverleners;
 • Een mentor neemt geen beslissingen over hoogstpersoonlijke zaken als euthanasie, reanimeren, donorschap, opname psychiatrisch ziekenhuis, testament, echtscheiding, adoptie/erkenning.


Wat kunt u van uw mentor verwachten?

 • Bij het intakegesprek wordt er kennis gemaakt, het doel besproken en afspraken gemaakt om dit doel te bereiken. We horen dan graag de wensen en verwachtingen van de betrokkene en wij geven informatie over onze werkwijze en bereikbaarheid;
 • Een vast contactpersoon die zowel als mentor optreedt;
 • Regelmatig een huisbezoek;
 • Gesprekken over wensen met betrekking tot zorg;
 • Als professionele mentor voldoen we aan de kwaliteitseisen welke zijn vastgesteld in de wet;
 • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet op de privacy.


Mentorschap via Schoonoord

Schoonoord werkt nauw samen met een mentor. Komt u graag met haar in contact? Laat het ons weten.

Klachten regeling

Een klacht is: een uiting van ongenoegen jegens Schoonoord Financieel Beheer of haar medewerkers, dan wel diegene die uit naam van haar diensten verricht aan derden.

Klachten die betrekking hebben op zaken, welke niet beïnvloedbaar zijn door (de medewerkers van) Schoonoord Financieel Beheer worden niet in behandeling genomen. Hieronder valt te verstaan zaken die de wet voorschrijft, overmacht e.d.

Klachtenprocedure beschermingsbewind

Een klacht kan direct bij Schoonoord Financieel Beheer, schriftelijk worden ingediend, met een duidelijke omschrijving wat en wie de klacht betreft.

De klacht wordt binnen 2 weken na datum aanmelding bevestigd aan de indiener, waarna deze klacht intern wordt onderzocht.

Degene die de klacht heeft ingediend ontvangt binnen 4 weken na de indiening hiervan schriftelijk antwoord, waarna zij/hij kan aangeven of de klacht naar genoegen is opgelost. Indien er geen antwoord komt, gaat Schoonoord Financieel Beheer ervan uit dat de klacht is opgelost.

Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de klacht worden aangemeld bij de kantonrechter.

Interne klachtenprocedure WSNP

Indien u een klacht heeft met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder of de wijze waarop uw schuldsanering inhoudelijk wordt behandeld, dan kunt u uw klacht bij ons kantoor kenbaar maken. Uw klacht zal worden doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van Schoonoord Financieel Beheer. Schoonoord Financieel Beheer stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de ontvangen klacht. Degene over wie is geklaagd zal samen met u tot een oplossing proberen te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. U ontvangt binnen twee weken nadat de klacht door ons kantoor is ontvangen een schriftelijke reactie op uw klacht.

Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze schriftelijk en gemotiveerd is ingediend. Een klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten.

 • uw naam en adres;
 • een dagtekening (voorzien van een datum);
 • de naam van de persoon tegen wie de klacht gericht is;
 • een omschrijving van het handelen of het gedrag waartegen de klacht is gericht, alsmede het eventuele tijdstip van het handelen of het gedrag.

U kunt uw klacht richten aan:

Schoonoord Financieel Beheer
Postbus 770
1440 AT Purmerend
of per e-mail naar: info@schoonoordfb.nl

Externe klachtenprocedure WSNP

Indien u van mening bent dat de interne klachtenprocedure geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u inhoudelijke klachten over uw WSNP indienen bij de rechter-commissaris van de rechtbank die uw schuldsaneringsregeling in behandeling heeft. Belangrijk hierbij is dat u het insolventiekenmerk vermeldt.

Rechtbank Noord-Holland
T.a.v. afdeling Insolventie
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

Klachten met betrekking tot het gedrag van de WSNP-bewindvoerder kunt u indienen bij:

Bureau WSNP
Postbus 2349
5205 CH ’s-Hertogenbosch
https://www.bureauwsnp.nl/burgers/klachtenregeling/

Schuldhulpverlening

Indien er sprake is van een problematische schuld bij de onder bewind gestelde cliënt, dan onderzoekt de beschermingsbewindvoerder de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Voorheen vond er dan vrijwel altijd een doorverwijzing plaats naar de gemeente. Tegenwoordig kan de bewindvoerder ook zelf een minnelijke schuldregeling (MSNP) opzetten. Schoonoord Financieel Beheer voert dit ook daadwerkelijk uit waardoor alles met betrekking tot de schulden onder 1 dak plaatsvindt.

Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling waarbij de beschermingsbewindvoerder een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Deze  regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden.

Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Beschermings bewind

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de kantonrechter een bewind over zijn goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren.

Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind is een puur financiële maatregel.

Beschermingsbewind is soms een ondersteunende (tijdelijke) maatregel voor schuldenaren in het traject van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Per 1 januari 2008 zijn de toelatingseisen voor de WSNP aangescherpt. Om te worden toegelaten moet een verzoeker aantonen dat hij/zij zijn leven op orde heeft. Beschermingsbewind of budgetbeheer kan een passende maatregel zijn om dit aan te tonen.

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de kantonrechter.

 

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (wsnp)

Heeft u problematische schulden? Is het minnelijk traject mislukt en bent u terecht gekomen in een uitzichtloze situatie? U kunt mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Hierna worden in het kort de belangrijkste onderwerpen van de WSNP uitgelegd:

 • Het doel van de WSNP
 • Hoe kunt u een beroep doen op de WSNP?
 • Voorwaarden voor het het WNSP-traject
 • U bent toegelaten tot het WSNP-traject
 • Einde van het WSNP-traject

Het doel van de WSNP

Het hoofddoel van de WSNP is tegengaan dat u jarenlang door uw schulden wordt achtervolgd. Maakt u gebruik van het WSNP-traject, dan is het doel dat u na een periode van 3 tot 5 jaar met een schone lei kan beginnen. Uw schuldeisers moeten verplicht meewerken aan het WSNP-traject. Schuldeisers zijn hierdoor eerder bereid vrijwillig mee te werken aan het traject dat vooraf gaat aan het WSNP-traject: het minnelijk traject ofwel schuldhulpverlening. De WSNP zorgt er dus voor dat schuldeisers eerder een betalingsregeling of een minnelijk akkoord willen sluiten.

Hoe kan ik de WSNP aanvragen?

Als u een beroep wilt doen op de WSNP, moet u of uw gemeente een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Zodra het verzoekschrift door de rechtbank is ontvangen, nodigt de rechter u uit om uw verzoekschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting. De rechter zal vervolgens in een vonnis beslissen of u wordt toegelaten tot het WSNP-traject.

Voorwaarden voor het aanvragen van de WSNP

De rechter laat u alleen toe tot het WSNP-traject als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:

 • U kunt uw schulden niet meer betalen.
 • Uw minnelijk traject is mislukt of heeft niet voor een oplossing van uw schuldproblemen gezorgd.
 • U moet in de 5 jaar voordat u een beroep wilt doen op het WSNP-traject te goeder trouw zijn geweest.
 • U kunt aantonen dat u zich aan de verplichtingen die u worden opgelegd in het WSNP-traject zult houden. Voorbeelden van deze verplichtingen zijn de inlichtingenplicht en de inspanningsverplichting.

In een aantal situaties wordt u niet toegelaten tot het WSNP-traject:

 • als u al in een WSNP-traject zit; of
 • als u minder dan 10 jaar geleden ook gebruik gemaakt heeft van het WSNP-traject; of
 • als u strafrechtelijke schulden heeft; of
 • als u het minnelijke traject niet op juiste wijze heeft doorlopen.

U bent toegelaten tot de WSNP

Als de rechter beslist dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject, dan wordt een WSNP-bewindvoerder en een rechter-commissaris benoemd. De bewindvoerder controleert of u zich aan de verplichtingen van de WSNP houdt en beheert daarnaast uw boedel. De rechter-commissaris controleert onder andere of de bewindvoerder zijn/haar taken goed uitvoert.

U heeft zelf tijdens het WSNP-traject geen zeggenschap meer over uw boedel. Ook geldt er tenminste 13 maanden een postblokkade. Terwijl u deelneemt aan het WSNP-traject, moet u zoveel mogelijk geld proberen te verdienen om uw schuldeisers te kunnen betalen (de inspanningsverplichting). Al het geld dat u verdient boven uw vrij te laten bedrag, wordt op de boedelrekening gestort. Dat geld wordt aan het einde van het WSNP-traject verdeeld onder uw schuldeisers.

Einde van de WSNP

In principe duurt het WSNP-traject 3 jaar. In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat het WSNP-traject 5 jaar duurt. Zodra deze termijn is verstreken, beëindigt de rechter de WSNP. Als u zich gedurende het WSNP-traject aan uw verplichtingen heeft gehouden, kan de rechter u een schone lei toekennen. Voor zover uw schulden dan niet volledig zijn afbetaald, vallen deze onder de schone lei.

Het WSNP-traject kan ook eerder dan aan het einde van het termijn worden beëindigd. Zo kan het WSNP-traject bijvoorbeeld worden beëindigd omdat u al uw schulden heeft afbetaald of omdat u een akkoord heeft gesloten met uw schuldeisers. Ook als u zich tijdens het WSNP-traject niet aan uw verplichtingen houdt, kan de schuldsaneringsregeling tussentijds worden beëindigd. In dat geval krijgt u geen schone lei.