Top

Klachten regeling

Een klacht is: een uiting van ongenoegen jegens Schoonoord Financieel Beheer of haar medewerkers, dan wel diegene die uit naam van haar diensten verricht aan derden.

Klachten die betrekking hebben op zaken, welke niet beïnvloedbaar zijn door (de medewerkers van) Schoonoord Financieel Beheer worden niet in behandeling genomen. Hieronder valt te verstaan zaken die de wet voorschrijft, overmacht e.d.

Klachtenprocedure beschermingsbewind

Een klacht kan direct bij Schoonoord Financieel Beheer, schriftelijk worden ingediend, met een duidelijke omschrijving wat en wie de klacht betreft.

De klacht wordt binnen 2 weken na datum aanmelding bevestigd aan de indiener, waarna deze klacht intern wordt onderzocht.

Degene die de klacht heeft ingediend ontvangt binnen 4 weken na de indiening hiervan schriftelijk antwoord, waarna zij/hij kan aangeven of de klacht naar genoegen is opgelost. Indien er geen antwoord komt, gaat Schoonoord Financieel Beheer ervan uit dat de klacht is opgelost.

Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de klacht worden aangemeld bij de kantonrechter.

Interne klachtenprocedure WSNP

Indien u een klacht heeft met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder of de wijze waarop uw schuldsanering inhoudelijk wordt behandeld, dan kunt u uw klacht bij ons kantoor kenbaar maken. Uw klacht zal worden doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van Schoonoord Financieel Beheer. Schoonoord Financieel Beheer stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de ontvangen klacht. Degene over wie is geklaagd zal samen met u tot een oplossing proberen te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. U ontvangt binnen twee weken nadat de klacht door ons kantoor is ontvangen een schriftelijke reactie op uw klacht.

Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze schriftelijk en gemotiveerd is ingediend. Een klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten.

  • uw naam en adres;
  • een dagtekening (voorzien van een datum);
  • de naam van de persoon tegen wie de klacht gericht is;
  • een omschrijving van het handelen of het gedrag waartegen de klacht is gericht, alsmede het eventuele tijdstip van het handelen of het gedrag.

U kunt uw klacht richten aan:

Schoonoord Financieel Beheer
Postbus 770
1440 AT Purmerend
of per e-mail naar: info@schoonoordfb.nl

Externe klachtenprocedure WSNP

Indien u van mening bent dat de interne klachtenprocedure geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u inhoudelijke klachten over uw WSNP indienen bij de rechter-commissaris van de rechtbank die uw schuldsaneringsregeling in behandeling heeft. Belangrijk hierbij is dat u het insolventiekenmerk vermeldt.

Rechtbank Noord-Holland
T.a.v. afdeling Insolventie
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

Klachten met betrekking tot het gedrag van de WSNP-bewindvoerder kunt u indienen bij:

Bureau WSNP
Postbus 2349
5205 CH ’s-Hertogenbosch
https://www.bureauwsnp.nl/burgers/klachtenregeling/