Top

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (wsnp)

Heeft u problematische schulden? Is het minnelijk traject mislukt en bent u terecht gekomen in een uitzichtloze situatie? U kunt mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Hierna worden in het kort de belangrijkste onderwerpen van de WSNP uitgelegd:

 • Het doel van de WSNP
 • Hoe kunt u een beroep doen op de WSNP?
 • Voorwaarden voor het het WNSP-traject
 • U bent toegelaten tot het WSNP-traject
 • Einde van het WSNP-traject

Het doel van de WSNP

Het hoofddoel van de WSNP is tegengaan dat u jarenlang door uw schulden wordt achtervolgd. Maakt u gebruik van het WSNP-traject, dan is het doel dat u na een periode van 3 tot 5 jaar met een schone lei kan beginnen. Uw schuldeisers moeten verplicht meewerken aan het WSNP-traject. Schuldeisers zijn hierdoor eerder bereid vrijwillig mee te werken aan het traject dat vooraf gaat aan het WSNP-traject: het minnelijk traject ofwel schuldhulpverlening. De WSNP zorgt er dus voor dat schuldeisers eerder een betalingsregeling of een minnelijk akkoord willen sluiten.

Hoe kan ik de WSNP aanvragen?

Als u een beroep wilt doen op de WSNP, moet u of uw gemeente een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Zodra het verzoekschrift door de rechtbank is ontvangen, nodigt de rechter u uit om uw verzoekschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting. De rechter zal vervolgens in een vonnis beslissen of u wordt toegelaten tot het WSNP-traject.

Voorwaarden voor het aanvragen van de WSNP

De rechter laat u alleen toe tot het WSNP-traject als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:

 • U kunt uw schulden niet meer betalen.
 • Uw minnelijk traject is mislukt of heeft niet voor een oplossing van uw schuldproblemen gezorgd.
 • U moet in de 5 jaar voordat u een beroep wilt doen op het WSNP-traject te goeder trouw zijn geweest.
 • U kunt aantonen dat u zich aan de verplichtingen die u worden opgelegd in het WSNP-traject zult houden. Voorbeelden van deze verplichtingen zijn de inlichtingenplicht en de inspanningsverplichting.

In een aantal situaties wordt u niet toegelaten tot het WSNP-traject:

 • als u al in een WSNP-traject zit; of
 • als u minder dan 10 jaar geleden ook gebruik gemaakt heeft van het WSNP-traject; of
 • als u strafrechtelijke schulden heeft; of
 • als u het minnelijke traject niet op juiste wijze heeft doorlopen.

U bent toegelaten tot de WSNP

Als de rechter beslist dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject, dan wordt een WSNP-bewindvoerder en een rechter-commissaris benoemd. De bewindvoerder controleert of u zich aan de verplichtingen van de WSNP houdt en beheert daarnaast uw boedel. De rechter-commissaris controleert onder andere of de bewindvoerder zijn/haar taken goed uitvoert.

U heeft zelf tijdens het WSNP-traject geen zeggenschap meer over uw boedel. Ook geldt er tenminste 13 maanden een postblokkade. Terwijl u deelneemt aan het WSNP-traject, moet u zoveel mogelijk geld proberen te verdienen om uw schuldeisers te kunnen betalen (de inspanningsverplichting). Al het geld dat u verdient boven uw vrij te laten bedrag, wordt op de boedelrekening gestort. Dat geld wordt aan het einde van het WSNP-traject verdeeld onder uw schuldeisers.

Einde van de WSNP

In principe duurt het WSNP-traject 3 jaar. In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat het WSNP-traject 5 jaar duurt. Zodra deze termijn is verstreken, beëindigt de rechter de WSNP. Als u zich gedurende het WSNP-traject aan uw verplichtingen heeft gehouden, kan de rechter u een schone lei toekennen. Voor zover uw schulden dan niet volledig zijn afbetaald, vallen deze onder de schone lei.

Het WSNP-traject kan ook eerder dan aan het einde van het termijn worden beëindigd. Zo kan het WSNP-traject bijvoorbeeld worden beëindigd omdat u al uw schulden heeft afbetaald of omdat u een akkoord heeft gesloten met uw schuldeisers. Ook als u zich tijdens het WSNP-traject niet aan uw verplichtingen houdt, kan de schuldsaneringsregeling tussentijds worden beëindigd. In dat geval krijgt u geen schone lei.